Page 5

telen&trends

Visie Gaat techniek de glastuinbouw verlossen van fossiele brandstoffen? Als het aan Sjaak Bakker en Arie de Gelder van Wageningen UR ligt wel. “Met de nieuwste generatie kassen en de laatste teeltinzichten volgens Het Nieuwe Telen gaan we naar een jaarlijks verbruik van zes tot acht kuub gas per vierkante meter, zonder in te leveren op productie of kwaliteit. Dat was tien jaar geleden nog ondenkbaar.” telen&trends 5 In het Innovatie & Demonstratie Centrum (IDC) van Wageningen UR in Bleiswijk vindt sinds 2006 onderzoek naar energiezuinige kas- en teeltconcepten plaats. Zo wordt er onderzoek gedaan naar hoog geïsoleerde kassen, nieuwe kasdek- en schermmaterialen, nieuwe belichtingsstrategieën en zelfs naar elektriciteit leverende kassen. Met computermodellen worden nieuwe teeltconcepten doorgerekend. In experimenten wordt het effect van ingrepen in klimaat op het gewas en het energiegebruik getest. Daarnaast worden innovaties in de sturing van klimaat en energie op praktijkschaal getest in het ernaast gelegen GreenQ Improvement Centre. Daarbij wordt intensief samengewerkt met ondernemers in de tuinbouw en de toeleverende industrie. Zo werd vorig jaar het IDC LED geopend, voor het onderzoeken van allerlei praktijkvragen op het gebied van LED-belichting. Het gaat hierbij niet alleen om assimilatielicht, maar ook om stuurlicht. Kas als Energiebron Het IDC in Bleiswijk vervult een cruciale rol in het programma ‘Kas als Energiebron’. Binnen dat programma zijn zeven transitiepaden afgesproken om de ambities van de Nederlandse glastuinbouw waar te maken: nieuwe teeltstrategieën (Het Nieuwe Telen), beter benutten van licht (diffuus glas, diffuse schermen en LED-verlichting), zonneenergie (warmtekoudeopslag), aardwarmte, bio-energie, duurzame stroom (WKK) en duurzame CO2. De ambities zijn: energieneutraal bouwen vanaf 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. In het Energieakkoord is tevens afgesproken om de emissie van CO2 in 2020 met 6,2 megaton terug te dringen. Dit betekent dat het energieverbruik in de komende jaren fors omlaag moet: 50% bij belichte en 70% bij onbelichte teelten. Realistisch? We vragen het aan Sjaak Bakker en Arie de Gelder van Wageningen UR. Fossielvrij telen Op het onlangs gehouden symposium Tuinbouwtechniek 2040 werd gesteld dat het energievraagstuk van de glastuinbouw al in 2040 grotendeels zal zijn opgelost. “Het wordt steeds moeilijker om in te schatten wat de energieprijzen op lange termijn gaan doen.” >>


telen&trends
To see the actual publication please follow the link above